امروز پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400
panjom.cloob24.com
  0

  قانون دوم نیوتون
  هرگاه بریک جسم،نیرویا نیروهایی وارد شود،جسم شتابی می گیردکه متناسب وهم جهت بابرآیندنیروهای واردبرجسم است وباجرم جسم،نسبت وارون دارد. به کمک قانون دوم نیوتن می توان گفت:یک نیوتون نیرویی است که وقتی به جرم یک کیلو گرم وارد شود،به آن شتابی برابر یک متربر مجذورثانیه می دهد. ازقانون دوم نتیجه می گیریم: شتاب مساوی است با نیرو تقسیم برجرم. وازاین رابطه معلوم می شود که:اگربرجسم های مختلف،نیروهای یکسانی وارد شود،شتاب جسمی بیش ترمی شود که جرم کمتری دارد وبه طور وارون،هرچه جرم جسم بیش تر باشد،شتاب آن کمتر می شود.یعنی ایستادگی جسم درمقابل شتاب گرفتن وتغییر سرعت،بیش تر است. برطبق قانون دوم نیوتون می توان گفت:جرم یک جسم،برابرنسبت بزرگی نیروی وارد برآن به بزرگی شتاب حاصل از آن نیرو است. قانون دوم نیوتون،بیان می کند که شتاب،حاصل تاثیرنیرواست.یعنی عامل ایجاد شتاب،نیرواست.ازطرف دیگر،این قانون،بیانگر تناسب ساده ی شتاب بانیرواست.

  قانون سوم نیوتون
  هرگاه جسم اول برجسم دوم نیرو واردکند،این اثر متقابل است وجسم دوم نیزبرجسم اول نیرویی وارد می کند هم اندازه ی آن اما درخلاف جهت. یکی ازاین دونیرورا"کنش یاعمل" ونیروی دیگررا"واکنش یاعکس العمل"می نامیم.پس قانون سوم نیوتون را می توان به صورت زیر بیان کرد:برای هرکنشی،واکنشی وجوددارد،هم اندازه ودرخلاف جهت آن. ویژگی های نیروهای کنش وواکنش:1-دونیروی کنش وواکنش،هم اندازه،هم راستا ودرسوهای مخالف یکدیگرند.

  2_این دونیروبردوجسم وارد می شوند.نیروی کنش برجسم دوم ونیروی واکنش برجسم اول درنتیجه،این دونیرو،برآیند ندارند،زیرا،برآینددویاچندنیرورا زمانی محاسبه می کنیم که نیروها بریک جسم وارد شوند. 3-این دونیرو،هم زمان به وجود می آیندوباهم ازبین می روند.یعنی یاهردوهستندیاهیچ کدام،درنتیجه، نیروی منفردوجودندارد. 4-درایجادنیروی کنش وواکنش، دوجسم مداخله دارند.یعنی نیرویی وجودنداردکه آن رایک جسم به وجودآورده باشد ونیزنیرویی وجود ندارد که آن راسه جسم ویابیش تر به وجودآورده باشند.

  5-دونیروی کنش وواکنش،دارای یک منشا تولیدند.یعنی منشاتولید این دونیرو یکسان است. به عنوان مثال،یاهردونیروگرانشی اند ومنشاایجادآنها،جرم است ویاهردوالکتریکی اند ومنشاایجاد آنها،بارالکتریکی است.امکان ندارد که یکی گرانشی ودیگری الکتریکی باشد. درهرحال،واکنش هرنیرو،به جسمی وارد می شود که نیروی کنش را وارد کرده است. برای شناخت واکنش یک نیرو،از خودبپرسیدکه:این نیروراچه جسمی وارد کرده است؟نیروی واکنش به جسمی واردمی شود که پاسخ این پرسش است.

  برخی تفاوت های مهم میان قانون های اول وسوم نیوتون: قانون اول درموردنیروهای وارد بریک جسم منفرداست.~قانون سوم درموردجفت-نیروهای واردبردوجسم مختلف است.? قانون اول مربوط به هرتعداد نیرو است.~قانون سوم همیشه فقط به دونیرو مربوط است.?قانون اول،نیروهاممکن است ازانواع مختلف باشند.~قانون سوم،نیروهاهمیشه ازیک نوع اند.?درقانون اول،اگربه جسمی دونیرو اثرکند وجسم درحال تعادل،نیروهامساوی ودرجهت مخالف یکدیگرند.~درقانون سوم،دونیرو همیشه مساوی ودرجهت مخالف اند.?قانون اول فقط هنگامی برقراراست که جسم درحال تعادل باشد.~قانون سوم همواره برقرار است.

  0

  تقارن محوری، تقارن مرکزی و تقارن چرخشی در این جلسه بررسی می‌شوند.

  در انتهای جلسه تمرین اول صفحه 69 حل می‌شود.

  بخش‌هایی از درس:

  تقارن مرکزی: یعنی قرینه شکل نسبت به یه نقطه، مثل شکل زیر:

  برای اینکه قرینه شکل رو نسبت به یک نقطه (که مرکز تقارن است) رسم کنیم سه راه وجود داره:

  الف) ابتدا از یه طلق استفاده می‌کنیم. یه طلق یا کاغذ شفاف روی شکل قرار میدیم و شکل و مرکز تقارن رو روی اون رسم می‌کنیم و بعد یه انگشت رو روی طلق میذاریم طوری که مرکز تقارن زیر انگشت ما باشه. حالا با دست دیگه طلق یا کاغذ شفاف رو به اندازه 180 درجه در جهت عقربه های ساعت میچرخونیم.شکل قرینه ساخته میشه

  این روش رو به صورت تصویری با چهار گام به شما اموزش میدیم:

  ب) ابتدا راس های شکل رو انتخاب می‌کنیم (یعنی نقاط نوک تیز) و نام گذاری می‌کنیم. هر راس رو با خط کش به نقطه مرکز وصل می‌کنیم و به همون اندازه ادامه میدیم بدون اینکه خط کش رو جابجا کنیم.

  سپس قرینه هر راس بدست میاد.این قرینه ها رو بهم وصل می‌کنیم شکل جدید که قرینه شکل اصلیه ساخته میشه

  ج) رسم تقارن مرکزی با استفاده از انتقال نسبت به محورها

  روی مرکزی که به ما دادن یه محور عمودی و یه محور افقی رسم می‌کنیم.

  ابتدا قرینه شکل رو نسبت به محور عمودی رسم می‌کنیم یعنی راس ها رو مشخص می‌کنیم و می‌بینیم که چقدر تا خط عمودی فاصله داره به همون اندازه طرف دیگه خط عمودی رو ادامه میدیم و شکل رو کامل می‌کنیم.

  حالا راس های شکل جدید رو نسبت به محور افقی رسم می‌کنیم و شکل جدیدی می سازیم این شکل قرینه مرکزی شکل اصلی ماست.

  0

  در این جلسه به محورهای مختصات می‌پردازیم. مطالبی که در این جلسه آموزش داده می‌شوند عبارتند از:

  • معرفی محورهای مختصات
  • رسم شکل روی محور و محاسبه مساحت
  • قرینه نسبت به محور طولها
  • قرینه نسبت به محور عرضها
  • قرینه نسبت به مبدا

  بخش‌هایی از درس:

  با محورهای مختصات قبلا آشنا شدیم. حالا میخوایم بدونیم هر شکل روی محورها چه نوع قرینه هایی داره.

  1. قرینه نسبت به محور طولها

  در این نوع قرینه طول عوض نمیشه فقط عرضها قرینه میشن.

  برای به دست آوردن قرینه شکل نسبت به محور طولها، گامهای زیر رو انجام میدیم:

  قدم اول، راس های شکل رو پیدا می‌کنیم.

  قدم دوم، مختصات هر راس رو پیدا می‌کنیم.

  قدم سوم، طولها رو تغییر نمیدیم فقط عرضها رو قرینه می‌کنیم.

  قدم چهارم، نقاط جدید رو می‌کشیم.

  حالا راسها رو پیدا می‌کنیم:

  طولها رو تغییر نمیدیم عرضها رو قرینه می‌کنیم:

  شکل جدید رو رسم می‌کنیم:

  1. قرینه نسبت به محور عرضها

  در این نوع قرینه عرض عوض نمیشه فقط طولها قرینه میشن. پس برای به دست آوردن قرینه نسبت به محور عرضها گامهای زیر رو انجام میدیم:

  قدم اول، راس های شکل رو پیدا می‌کنیم.

  قدم دوم، مختصات هر راس رو پیدا می‌کنیم.

  قدم سوم، عرضها رو تغییر نمیدیم فقط طولها رو قرینه می‌کنیم.

  قدم چهارم، نقاط جدید رو می‌کشیم.

  0

  درس این جلسه به مبحث اعداد اعشاری اختصاص دارد. مطالبی که در این جلسه آموزش داده می‌شوند عبارتند از:

  • تبدیل کسر به عدد اعشاری
  • تبدیل عدد اعشاری به کسر
  • گسترده نویسی اعشاری
  • جمع و تفریق اعشاری
  • ضرب اعداد اعشاری
  • انواع تقسیم

  بخش‌هایی از درس:

  جمع و تفریق اعشاری:

  برای جمع و تفریق اعداد اعشاری به صورت زیر عمل می‌کنیم:

  اول از همه اعداد کامل زیر هم نوشته میشن، خط اعشاری باید زیر خط اعشاری باشه.

  برای راحتی کار خط اعشار رو مثل یه دیوار در نظر می‌گیریم، سمت چپ اعداد کامل رو می‌نویسم و سمت راست هم قسمتهای اعشاری

  حالا یکی از این اعداد ممکنه تا صدم باشه، یکی ممکنه تا دهم باشه..مهم نیست..ما دهم رو زیر دهم، صدم رو زیر صدم و هزارم رو زیر هزارم می‌نویسیم.

  هر کدوم که این قسمتها رو نداشتن به جاش صفر میذاریم..حالا مثل جمع و تفریق عادی از سمت راست شروع می‌کنیم جمع یا تفریق..

  مثال: جمع زیر را محاسبه کنید:

  قدم به قدم پیش میریم، اول اعشار رو به عنوان یه دیوار در نظر می‌گیریم، عددهای کامل رو سمت چپ دیوارو قسمت اعشاری رو سمت راست دیوار می‌نویسیم. توجه می‌کنیم که دهم زیر دهم، صدم زیر صدم و هزارم هم زیر هزارم نوشته بشه. هر کدوم از اینا رو هم که نداشتیم به جاش صفر میذاریم:

  بنابراین:

  مثال: تفریق زیر را انجام دهید.

  برای تفریق هم همون کارهای قبل رو انجام میدیم و مثل یه تفریق عادی منها می‌کنیم:

  0

  درس این جلسه به ضرب و تقسیم کسرها اختصاص دارد. ضرب و تقسیم کسرها را در حالتهای مختلف زیر بررسی می‌کنیم:

  • ضرب کسرها و عددهای مخلوط
  • انجام ضرب با کمک شکل
  • ضرب عدد مخلوط در عدد مخلوط
  • تقسیم کسرها
  • تقسیم کسرها با کمک شکل
  • مسائل مربوط به کسرها

  بخش‌هایی از درس:

  انجام ضرب با کمک شکل:

  میخوایم ضرب کردن با کمک شکل رو یاد بگیریم. فرض کنید میخوایم ضرب دو عدد کوچکتر از واحد زیر رو به دست بیاریم:

  یه شکل می‌کشیم، اون رو به 4 قسمت تقسیم می‌کنیم و یکی از اون 4 قسمت رو رنگ می‌کنیم:

  حالا باید دوباره تقسیم بندی کنیم و ” یک سوم ” رو روی همین شکل نشون بدیم. پس با خطهای افقی مستطیل رو سه قسمت می‌کنیم و یه قسمت رو رنگ می‌کنیم:

  شکل رو سه قسمت کردیم و یه قسمت رو با رنگ قرمز رنگ کردیم.

  قسمت نارنجی جاییه که هم زرد شد هم قرمز. پس این جواب ضرب ماست.

  بنابراین:

  ضرب عدد در کسر:

  میخوایم ضرب زیر رو با کمک شکل انجام بدیم:

  کسر ما مخرجش 3 هست. چند تا شکل کامل داریم 2 تا

  خب پس 2 تا شکل کامل می‌کشیم و هر کدوم رو 3 قسمت می‌کنیم…

  حالا از هر کدوم 1 قسمت رو رنگ می‌کنیم:

  پس جواب برابر میشه با:

  0

  در جلسات گذشته جمع زمانها و تفریق زمانها را آموزش دادیم. در این جلسه ابتدا انواع مسائل مربوط به زمان را بررسی می‌کنیم. در بخش دوم درس یکی دیگر از انواع اعداد مرکب یعنی وزن را آموزش می‌دهیم.

  بخش‌هایی از درس:

  مسائلی مربوط به زمان به چند دسته تقسیم میشن که در این جلسه ما همه اونها رو بررسی می‌کنیم.

  قبل از اینکه این دسته ها رو بررسی کنیم به نکته مهم زیر توجه کنید:

  قانون مهم:

  تو حل مسئله خیلی دقت کنید اگه اسم صبح اومد که مشکلی نداریم، اما اگه اسم بعدازظهر اومد حتما باید تبدیل بشه.

  می‌دونیم که ساعت های بعدازظهر به صورت 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 هستن، بنابراین:

  اگر اسم بعدازظهر اومد و از ساعتهای بالا استفاده نشده بود، باید تبدیلش کنیم، یعنی 12 ساعت بهش اضافه کنیم(مثلا گفته بودن 5 بعدازظهر باید 12 ساعت بهش اضافه کنیم..که میشه 17)

  حالت اول:

  ساعت شروع و پایان کار به ما داده شده و باید مدت زمان طول انجام کار رو به دست بیاریم.

  اگه ساعت ابتدا و انتهای یه کار رو به ما داده بودن و مدت زمان اون کار رو خواسته بودن، زمانها رو از هم کم می­‌کنیم.

  مثال:

  علی ساعت 35 7 8 وارد مدرسه شد..و ساعت 45 25 1 بعدازظهر از مدرسه خارج شد.مدت زمانی که علی مدرسه بوده را حساب کنید؟

  ببینیم‌چی داده! یه ساعت ورود و یه ساعت خروج.

  پس ابتدا و انتهای کار مشخصه و ما طول انجام کار رو میخوایم، بنابراین باید تفریق کنیم.

  از طرفی به ما گفته بعدازظهر و ساعت به صورت 13 و 14 و 15 و … نیست. پس تبدیل می کنیم به بعدازظهر..

  یعنی ساعت خروج رو با 12 جمع می کنیم:

  حالا ساعت ورود و خروج رو از هم کم می کنیم:

  یعنی این مدت زمان، علی مدرسه بوده.

  حالت دوم:

  در این حالت، شخص چند کار رو انجام میده و هر کدوم هم زمان خاصی هستن.

  ما می‌خوایم بدونیم کلا چند ساعت این کارها طول کشیدن..

  برای حل این نوع مساله باید همه زمانها رو با هم جمع کنیم…..

  0

  موضوع درس این جلسه الگوهای عددی است.

  در ابتدای درس با یک مثال روزمره مفهوم الگو شرح داده می‌شود. در ادامه روش پیدا کردن ارتباط بین اعداد در الگوهای عددی را آموزش می‌دهیم.

  در بخش دوم درس دو الگوی معروف مربعی و مثلثی معرفی می‌شود.

  با حل تمرین اول صفحه 17 درس را به پایان می‌رسانیم.

  بخش‌هایی از درس:

  دو تا الگوی خاص داریم که میخوایم اونا رو معرفی کنیم:

  1. الگوی مثلثی

  …، 10، 6، 3، 1

  میخوایم رابطه بین اعداد و شکلها رو پیدا کنیم.

  شماره شکل 1: یک دایره

  شماره شکل 2: سه دایره

  شماره شکل 3: شیش دایره

  این الگوی خاص رو با این فرمول یاد بگیرین:

  2 ÷ [ (1 + شماره شکل) × شماره شکل ]

  امتحان کنیم ببینیم درسته یا نه؟

  شکل شماره 1: میایم توی فرمول به جای “شماره شکل” عدد 1 رو می‌نویسیم:

  1 = 2 ÷ 2 = 2 ÷ [2 × 1 ] = 2 ÷ [ (1 + 1) × 1 ]

  همینطور که می بینید تعداد دایره های شکل 1 برابر 1 هست.

  شکل شماره 2: میایم توی فرمول به جای “شماره شکل” عدد 2 رو می‌نویسیم:

  3= 2 ÷ 6 = 2 ÷ [3 × 2 ] = 2 ÷ [ (1 + 2) × 2]

  همینطور که می‌بینید تعداد دایره های شکل 2 برابر 3 هست.

  حالا بیاین شکل چهارم رو حساب کنیم:

  10= 2 ÷ 20 = 2 ÷ [5 × 4 ] = 2 ÷ [ (1 + 4) × 4]

  1. الگوی مربعی:

  این الگو با شکل زیر معرفی میشه:

  برای پیدا کردن تعداد دایره های هر شکل میتونیم از فرمول زیر استفاده کنیم:

  شماره شکل × شماره شکل

  موافقید امتحانش کنیم؟

  تعداد دایره های شکل 1: 1 = 1 × 1

  تعداد دایره های شکل 2: 4 = 2 × 2

  تعداد دایره های شکل 3: 9 = 3 × 3

  اگه شکل رو هم نگاه کنید می‌بینید که تعداد دایره ها، همیناس که ما اینجا به دست آوردیم. به نظرتون تعداد دایره های شکل هفتم چند میشه؟

  49 = 7 × 7

  0

  بازی مرکز تقارن در سه مرحله

  مانند مثال حل شده، هر جدول را به چند ناحیه طوری تقسیم کنید که در هر ناحیه یک دایره کوچک قرار بگیرد و این دایره کوچک، مرکز تقارن آن ناحیه باشد.

  اگر یک مربع عضو یک ناحیه باشد، قرینه آن مربع نسبت به مرکز تقارن هم باید عضو آن ناحیه باشد.

  به مثال های حل شده خیلی دقت کنید:

  0

  مرحله دوم: متوسط

  خانه ها را دو به دو به هم وصل کنید طوری که پاره خط های استفاده شده فقط دو طول متفاوت داشته باشند. به مثال حل شده دقت کنید، پاره خط های هم رنگ طول برابر دارند.

  معمای شماره 1:


  معمای شماره 2:


  معمای شماره 3:


  معمای شماره 4: